TefNET v1.5
© Astiret, s.r.o.
2012-2019
TOP
Prihlásiť
Rezervácia Diskusia Hlasovanie Trhovisko OZ Gaštanka
admin2019.04.03
2019.03.29
4160 / 101


PETÍCIA za zachovanie jedlého parku a detského ihriska

Z kategórie: 'Rusovce a okolie'

Dávam do pozornosti petíciu od OZ Krajšie Rusovce. Viac info v priloženom pdf. ->

Milí susedia,

v mene OZ Krajšie Rusovce si Vám dovoľujem poslať link na petíciu za zachovanie jedlého parku a detského ihriska na pozemku spájajúcom ulicu Pri gaštanovej aleji a Rusovský park:

Podpísať petíciu

Prosím Vás o šírenie petície medzi Rusovčanmi - optimálne aj s popisom genézy (v prílohe). Petícia bude obiehať v Rusovciach aj v papierovej podobe. Obe petície sú rovnocenné, avšak pri elektronickej treba po vyplnení požadovaných údajov a emailovej adresy potvrdiť svoj podpis cez link, ktorý príde z peticie.com.


Chceli by sme vyzbierať čo najviac podpisov do najbližšieho zasadnutia miestneho zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 16.4.2019 a na ktorom sa bude rozhodovať o ďalšom osude jedlého parku a detského ihriska. V prílohe, ako aj cez nižšie uvedený link sa dostanete ku genéze celého prípadu. V prípade záujmu Vás, resp. kohokoľvek z Vášho okolia, ma prosím neváhajte kontaktovať, rád pošlem detailnejšiu komunikáciu s MČ, prípadne vysvetlím kontext.

Pribeh jedleho parku a detskeho ihriska


habanik.slavomir@gmail.com

Ohodnoďte tento článok bodmi od 1 do 10. Viac je lepšie:

Tester | 02.04.2019, 13:33:15 | Pripájam aj vyjadrenie druhej strany>>
Vážení priatelia!

V týchto dňoch ste na svoju e-mailovú adresu dostali „link na petíciu za zachovanie jedlého (?) parku a detského ihriska na pozemku spájajúcom ulicu Pri gaštanovej aleji a Rusovský park“. Odosielateľom je p. Marianna Habániková, OZ Krajšie Rusovce, ktorá vás zároveň prosí „o šírenie petície medzi Rusovčanmi“.

Podľa čl. 27 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky „Petičné právo sa zaručuje. Každý má právo sám alebo s inými obracať sa vo veciach verejného alebo iného spoločného záujmu na štátne orgány a orgány územnej samosprávy so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami.“

Dovoľte mi, aby som vás v tejto súvislosti oslovil aj ja. Podľa listu vlastníctva č. 1657 som výlučným vlastníkom pozemku parc. č. 1319/20, vo výmere 800 m2, druh pozemku ostatné plochy, kat. ú. Rusovce (lokalita Pieskový hon – Pri žrebčíne).

Petícia, ktorou sa na vás obrátila p. M. Habániková, výrazným a zásadným spôsobom zasahuje do vlastníckych práv nielen mojich , ale ostatných majiteľov pozemkov (LV č. 1278, 1659, 1658, 1656, 1655 a 2884) v tejto lokalite, vrátane samotného výlučného vlastníka dotknutého pozemku parc. č. 1320/7 o výmere 2 600 m2, kat. ú. Rusovce, ktorým je Hlavné mesto SR Bratislava a na ktorom chce mať OZ Krajšie Rusovce „jedlý“ park a detské ihrisko.

Petíciou žiadaný jedlý park a detské ihrisko by hrubo obmedzili naše vlastnícke práva, pretože pozemok parc. 1320/7, kat. ú. Rusovce je jeho vlastníkom účelovo určený vo verejnom záujme na výstavbu dopravnej obslužnej komunikácie s príslušnými inžinierskymi sieťami, jedinej prístupovej cesty k vyššie uvedeným pozemkom.

Daný účel pozemku č. 1320/7 je od roku 2002 schválený platnou územnoplánovacou dokumentáciou.

Ústava Slovenskej republiky vlastnícke právo chráni v čl. 20. Ústavná zákonná ochrana vlastníckeho práva je silnejšia ako právo občana podávať žiadosti, návrhy alebo sťažnosti.

Mestská časť Bratislava – Rusovce bola vlastníkom pozemku parc. č. 1320/7 určená za jeho správcu, avšak na základe protiprávneho konania správcu a početných hrubých porušení jeho správcovských povinností (napr. pozemok v rozpore s jeho účelom dal do nájmu na 20 rokov OZ Krajšie Rusovce, porušenia zákona o verejnej obchodnej súťaži, porušenia stavebného zákona a iné), bol správca dňa 2. novembra 2018 vyzvaný výlučným vlastníkom na vrátenie správy a zrušenie nájomnéj zmluvy na pozemok s OZ Krajšie Rusovce. Mestská časť Bratislava – Rusovce nájomnú zmluvu dňa 6. marca 2019 zrušila, ale správu k pozemku protiprávne odmietla vrátiť do rúk jeho jeho vlastníka.

Na porušovanie právneho poriadku v danej veci správcu, Mestskú časť Bratislava – Rusovce, opakovane upozornili aj orgány prokuratúry SR. Na základe uvedeného orgány prokuratúry ďalej konajú a vec rieši aj vecne a miestne príslušný Kriminálny odbor Policajného zboru SR pre dôvodné podozrenie zo spáchania viacerých trestných činov, okrem iného aj trestného činu zneužitia právomocí verejného činiteľa.

Záverom vyslovujem právny názor, že nie láska k verejnej zeleni alebo obľuba detských ihrísk viedla OZ Krajšie Rusovce a ľudí v jeho pozadí k protizákonnému konaniu a vysadeniu dvoch radov ovocných stromkov a protiprávnej výstavbe („čiernej“ stavbe) detského ihriska na pozemku parc. č. 1320/7 určenej platnou územnoplánovacou dokumentáciou na výstavbu obslužnej cesty a inžinierskych sietí vo verejnom záujme, ale ich protizákonné konanie bolo vedené úmyslom na dvadsať rokov účelovo zablokovať jedinú prístupovú cestu k pozemkom v danej lokalite sa nachádzajúcim, aby tak ich majiteľov donútili k ich odpredaju za nízke ceny, čo im bolo navrhované už pred rokom 2017, pretože ako niektorí ľudia v tom čase vyhlasovali „Máme to na magistráte Hl. m. SR Bratislava a miestnom úrade v Rusovciach tak ošetrené, že vy tu nikdy žiadne rodinné domy nepostavíte!“

Do vašej pozornosti dávam aj samotný vznik OZ Krajšie Rusovce dňa 3. februára 2017, aby už dňa 8. februára 2017 do podateľne miestneho úradu predložili žiadosť o nájom pozemku parc. 1320/7 za účelom výstavby verejnej zelene a detského ihriska a táto žiadosť bola ihneď nasledujúci deň 9. februára 2017 (!!!) zástupcom starostu a poslancom Radovanom Jenčíkom spracovaná a predložená aj vizualizáciou na rokovanie zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Rusovce.

Vychádzajúc z uvedeného a napísaného vyzývam týmto všetkých občanov Rusoviec, aby takúto petičnú iniciatívu OZ Krajšie Rusovce ignorovali a nepodporovali ich protizákonné aktivity a ciele, za čo im vopred ďakujem aj v mene ostatných poškodených vlastníkov dotknutých pozemkov v lokalite Pieskový hon, kat. ú. Rusovce.

Rád tiež týmto informujem, že poškodení vlastníci pozemkov chcú predmetnú obslužnú cestu a inžinierske siete na pozemku č. 1320/7 vybudovať na vlastné náklady a po kolaudácii realizovanej stavby ju bezodplatne odovzdať do vlastníctva obce.

V Bratislave, 31.03.2019

Ing. Mgr. Vladislav Šimka

Zdieľaj: